دفتر امور پژوهشی

» دفتر پژوهش


اهم کارهای دفتر پژوهش که زیر نظر معاونت محترم پژوهش صورت می گیرد عبارتند از :

۱ – هماهنگی های برگزاری جلسات شورای پژوهشی با حضور اعضاء شورا و معاونت محترم پژوهش می باشد که  بررسی طرحهای پژوهشی اساتید و بررسی پروپوزالهای مصوب دانشجویان کارشناسی ارشد و بررسی سفرهای خارجی اساتید  را شامل می شود .

۲ – هماهنگی های برگزاری جلسات شورای انتشارات با حضور معاونت محترم پژوهشی و آموزشی و اعضاء شورا ی انتشارات و بررسی مسائل مربوط به چاپ  کتاب اساتید از خود واحد یا واحد های دیگر و پیگیری مکاتبات مربوط به آنها جهت اخذشابک وفیپا و چاپ از دفتر گسترش تولید علم .

۳ – انجام امور دفتری و دریافت نامه ها و ارجاع توسط معاونت محترم پژوهش و ارسال به دبیرخانه و  بایگانی  نامه های مربوطه و پیگیری جوابیه لازم جهت نامه ها در مهلت مقرر.

4 – پیگیری خرید تجهیزات آزمایشگاهی از طریق برگزاری مناقصه

5 – ارسال خبرنامه پژوهشی منتشره این واحد به کلیه واحد ها

6 – تکریم ارباب رجوع و قرار ملاقات با معاونت محترم پژوهشی و پیگیری امور مربوط به آنان

7-ارسال گزارش صورتجلسات شورای پژوهشی و شورای انتشارات هر ۶ ماه یکبار به سازمان

8 – صدور معرفینامه دانشجویی برای بخشهای مختلف صنعت و سازمانها جهت انجام امور مربوط به تحقیق درس و پروژه

9- هماهنگی جهت گرفتن کاردانشجویی برای آزمایشگاهها و کارگاهها و کتابخانه ها و ... و انجام امور ثبت نام آنها

 طرح های پژوهشی، حضور در مجامع علمی داخلی و بین المللی و تولید علم

در حال حاضر تعداد 100 طرح پژوهشی خاتمه یافته، 65 طرح در حال اجرا ،۱ طرح برون دانشگاهی ،  205 مقاله منتشر شده در نشریات ISI  تعداد 147 مقاله منتشر شده در نشریات علمی داخلی ، 65 مقاله ارائه شده در همایش های بین المللی (چه بصورت پوستر و سخنرانی) و 300 مقاله ارائه شده در همایش های داخلی،۶ مقاله تیم رباتیک و 61 جلد کتاب توسط اساتید منتشر شده است.

شورای پژوهشی

متشکل از ۹ نفر از اساتید هر دو هفته روزهای یکشنبه با حضور اعضاء ذیل تشکیل می گردد :

 1. دکتر انوش اقدامی (معاونت پژوهش و فناوری و رئیس شورا )
 2. مهندس علی الیاسی (مدیر پژوهش و دبیر شورا )
 3. دکتر محمدرضا سلمانی (عضو شورا )
 4. دکتر داود حسین زاده (عضو شورا )
 5. دکتر علیرضا علیزاده (عضو شورا )
 6. دکتر مجید گندمکار (عضو شورا )
 7. دکتر خلیل انصاری (عضو شورا )
 8. دکتر حجت الاسلام و المسلمین حسین حبیبی تبار (عضو شورا )
 9. دکتر کیوانی (عضو شورا )
 10. خانم دکتر نیوشا(عضو شورا)
 11. دکتر نیما هاشمی(عضو شورا)

شورای انتشارات

 1. دکتر انوش اقدامی (معاونت پژوهش و فناوری و رئیس شورا )
 2. مهندس علی الیاسی (مدیر پژوهش و دبیر شورا )
 3. دکتر نیما هاشمی (معاونت آموزش و عضو شورا )
 4. مهندس جواد نیکوکار (عضو شورا )
 5. دکتر داود حسین زاده (عضو شورا )
 6. دکتر حسین حبیبی تبار(عضو شورا)