طرح های پژوهشی

دفترطرحهای پژوهشی
مسئول: خانم مهندس آزادیان

۱- بررسی طرحهای اولیه (فرم صفر) توسط چک لیست و تشکیل پرونده، اعلام نتایج بررسی طرحهای اولیه، گزارشات دوره ای وگزارش نهایی در شورای پژوهشی به اساتید محترم، ارسال گزارشات دوره ای و گزارش نهایی به همراه مستندات به منطقه و سازمان جهت داوری براساس میزان بودجه طرح و پیگیری تاییدیه داوری در شورای پژوهشی

۲- اطلاع رسانی به اساتید جهت تمدید طرح، عقد قرار داد، اخذ تعهد، علی الحسابها، حق نظارت، حق داوری طرح وتسویه حساب

۳- ارسال گزارش نهایی مجلد شده و CD به منطقه

۴- ارسال داوری طرح به اساتید خارج ازطریق ایمیل و نامه و پیگیری، ارجاع داوری طرحهای ارسالی از منطقه و واحدها به اساتیدواحد و ارسال داوری به منطقه و واحدها، اعلام خاتمه طرح

۵- تشکیل شناسنامه طرح، ثبت اطلاعات طرحها در سیستم کدینگ طرح در سایت جامع اطلاعات و آمار

 

 

مراحل تصویب تا خاتمه طرح پژوهشی

۱- دریافت فرم صفر (فرم پیشنهاد طرح پژوهشی) از سایت دانشگاه حوزه معاونت پژوهشی و ارائه طرح به صورت تایپ شده توسط عضو هیات علمی واحد به دفتر معاونت پژوهش و فناوری واحد

۲- در صورتیکه برآورد هزینه اجرای طرح کمتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد، طرح در جلسه شورای پژوهشی واحد مطرح و در صورت تایید اولیه، جهت داوری به یک داور متخصص ارجاع می گردد.

۳- در صورتیکه برآورد هزینه اجرای طرح بالاتر از ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد، در جلسه شورای پژوهشی واحد طرح و در صورت تایید اولیه، جهت تصویب به سازمان مرکزی ارسال خواهد شد. سازمان تیجه داوری طرح را در صورت تایید، به واحد ابلاغ خواهد کرد

۴- در هر دو صورت بعد از تایید داور قرارداد طرح با مجری منعقدمی گرددو فرم تعهدات مجری بنا به رویکرد طرح ومطابق با فرم صفر پیشنهادی از مجری اخذ می شود بعد از عقد قرارداد مجری با ارائه فرم علی الحساب ۳۵ درصد از هزینه طرح را دریافت میدارد.

۵- اگر هزینه طرح داخلی بالای ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد ناظر طرح توسط شورای پژوهشی انتخاب و به مجری طرح معرفی میشود. مجری بایست فرم گزارشات دوره ای و فرم گزارشات نهایی به همراه گزارش دوره ا ی (شامل ۳ فصل اول بدون نتیجه گیری وبحث) و یا نهایی (۵ فصل کامل شبیه پایان نامه) را طبق جدول زمان بندی اعلام شده در فرم صفر برای ناظر ارسال کرده و نتیجه را برای بررسی به شورای پژوهشی واحد ارائه دهد.

۶- در مواردی که طرح ناظر ندارد مجری گزارشات دوره ای و نهایی را به شورای پژوهشی واحد ارائه میدهد. شورا گزارشات دوره ای را به صورت داخلی بررسی کرده و نتیجه را به مجری از طریق نامه اعلام میکند و مجری می تواند ۴۰ درصد مبلغ طرح را دریافت نماید و گزارشات نهایی را نیز به داور خارجی ارائه می نماید

۷-. اعلام خاتمه طرح در صورتی که طرح در واحد تصویب شده باشد بعد از انجام تعهدات مجری صورت می گیرد و به مجری اعلام میگردد.

چنانچه در طرح پژوهشی مجری اقلام غیر مصرفی منظور کرده باشد بایست عین موارد ذکر شده را همراه فاکتورهای مربوط به انبار دانشگاه تحویل داده و برگه تحویل اقلام مذکور را به کارشناس طرح برای آغاز فرایند تسویه طرح تحویل دهد. در غیر اینصورت معادل ریالی آن از مبلغ تسویه طرح کسر میگردد. مجری طرح باید ۲ عدد CD گزارش نهایی و ۳ جلد صحافی شده گزارش نهایی را به کارشناس پژوهش تحویل دهد. مجری برای دریافت ۲۵ درصد باقیمانده هزینه طرح فرم تسویه حساب را دریافت و ارائه مینماید. در طرحهایی که مرجع تصویب کننده سازمان است (طرحهای بالای ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) بعد از بررسی گزارشات دوره ای و نهایی توسط ناظر ا نسخه از گزارشات جهت تایید نهایی به سازمان ارسال میگردد. بدیهی است اعلام خاتمه طرح در این مرحله نیز با انجام تعهدات مجری امکان پذیراست.