آزمایشگاهها و کارگاهها

 نام آزمایشگاه: جانورشناسی و فیزولوژی دام                                                                        کد ازمایشگاه:181502010

 

گروه آموزشی

نوع کاربری

رشته های مرتبط

ظرفیت و مساحت

واحد های عملی

کشاورزی

آزمایشگاه

زیست شناسی،علوم دامی،امور دامی

16 نفر-79 متر

جانورشناسی،فیزیولوژی جانوری،بیماریهای دام وطیور،تولید مثل

 

مشخصات مسئول آزمایشگاه:

 

نام خانوادگی

نام

پست سازمانی

رشته تحصیلی و مدرک

تلفن تماس

سلیمی

مهدی

کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی علوم دامی

 

 

 

نام آزمایشگاه: تحقیقات کشاورزی                                                                            کد ازمایشگاه:181502012

 

گروه آموزشی

نوع کاربری

رشته های مرتبط

ظرفیت و مساحت

واحد های عملی

کشاورزی

آزمایشگاه

زیست شناسی،باغبانی

16 نفر-92 متر

بیوشیمی،بافت شناسی،جنین شناسی

 

مشخصات مسئول آزمایشگاه:

 

نام خانوادگی

نام

پست سازمانی

رشته تحصیلی و مدرک

تلفن تماس

سلیمی

مهدی

کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی علوم دامی

 

 


نام آزمایشگاه: تغذیه دام و بیوشیمی                                                                         کد ازمایشگاه:181502011

 

گروه آموزشی

نوع کاربری

رشته های مرتبط

ظرفیت و مساحت

واحد های عملی

کشاورزی

آزمایشگاه

زیست شناسی،باغبانی،علوم دامی

14 نفر-50 متر

تغذیه دام،فیزیولوژی پس از برداشت،اکولوژی عملی

 

مشخصات مسئول آزمایشگاه:

 

نام خانوادگی

نام

پست سازمانی

رشته تحصیلی و مدرک

تلفن تماس

عمان

علیرضا

کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی ارشد زراعت

 

 

نام آزمایشگاه: حشره شناسی                                                                         کد ازمایشگاه:181502009

 

گروه آموزشی

نوع کاربری

رشته های مرتبط

ظرفیت و مساحت

واحد های عملی

کشاورزی

آزمایشگاه

زراعتو اصلاح نباتات،باغبانی

16 نفر-50 متر

حشره شناسی

 

مشخصات مسئول آزمایشگاه:

 

نام خانوادگی

نام

پست سازمانی

رشته تحصیلی و مدرک

تلفن تماس

حسنی

محمدرضا

کارشناس آزمایشگاه

فوق لیسانس زراعت

 

 


نام آزمایشگاه: میکروب شناسی                                                                      کد ازمایشگاه:181501001

 

گروه آموزشی

نوع کاربری

رشته های مرتبط

ظرفیت و مساحت

واحد های عملی

دامپروری

آزمایشگاه

دامپزشکی،زیست شناسی،علوم دامی،زراعت و اصلاح نباتات

16 نفر-79 متر

جانورشناسی،فیزیولوژی جانوری،بیماریهای دام وطیور،تولید مثل

 

مشخصات مسئول آزمایشگاه:

 

نام خانوادگی

نام

پست سازمانی

رشته تحصیلی و مدرک

تلفن تماس

حسنی

محمدرضا

کارشناس آزمایشگاه

فوق لیسانس زراعت

 

 

نام آزمایشگاه: گیاه شناسی و بیماریهای گیاهی                                       کد ازمایشگاه:181502006

 

گروه آموزشی

نوع کاربری

رشته های مرتبط

ظرفیت و مساحت

واحد های عملی

کشاورزی

آزمایشگاه

زیست شناسی، زراعت و اصلاح نباتات

16 نفر-50 متر

زیست شناسی سلولی و مولکولی،تشریح و مورفولوژی گیاهی

 

مشخصات مسئول آزمایشگاه:

 

نام خانوادگی

نام

پست سازمانی

رشته تحصیلی و مدرک

تلفن تماس

حسنی

محمدرضا

کارشناس آزمایشگاه

فوق لیسانس زراعت

 

 


نام آزمایشگاه: شیمی                                                                           کد ازمایشگاه:181202001

 

گروه آموزشی

نوع کاربری

رشته های مرتبط

ظرفیت و مساحت

واحد های عملی

کشاورزی

آزمایشگاه

امور دامی

20 نفر-79 متر

شیمی عمومی1-شیمی عمومی 2- شیمی آلی

 

مشخصات مسئول آزمایشگاه:

 

نام خانوادگی

نام

پست سازمانی

رشته تحصیلی و مدرک

تلفن تماس

عمان

علیرضا

کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی ارشد زراعت

 

 

 

نام آزمایشگاه: کشت بافت                                                                    کد ازمایشگاه:181502013

 

گروه آموزشی

نوع کاربری

رشته های مرتبط

ظرفیت و مساحت

واحد های عملی

کشاورزی

آزمایشگاه

زیست شناسی-امورزراعی و تکنولوژی تولیدات باغی

14 نفر-50 متر

بیماریهای گیاهی-اصول اصلاح نباتات

 

مشخصات مسئول آزمایشگاه:

 

نام خانوادگی

نام

پست سازمانی

رشته تحصیلی و مدرک

تلفن تماس

عمان

علیرضا

کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی ارشد زراعت

 

 


نام آزمایشگاه:کالبد گشایی                                                                             کد ازمایشگاه:181501002

 

گروه آموزشی

نوع کاربری

رشته های مرتبط

ظرفیت و مساحت

واحد های عملی

دامپروری

آزمایشگاه

دامپزشکی-علوم دامی

15 نفر-35 متر

تشریح و فیزیولژی دام- اصول کالبد گشایی

 

مشخصات مسئول آزمایشگاه:

 

نام خانوادگی

نام

پست سازمانی

رشته تحصیلی و مدرک

تلفن تماس

پناهی

عباس

کارشناس ازمایشگاه

لیسانس علوم دامی

 

 

نام آزمایشگاه:آب و خاک                                                                      کد ازمایشگاه:181502007

 

گروه آموزشی

نوع کاربری

رشته های مرتبط

ظرفیت و مساحت

واحد های عملی

کشاورزی

آزمایشگاه

زیست شناسی، زراعت و اصلاح نباتات-باغبانی

20 نفر-63متر

آب و خاک-خاکشناسی-آبیاری

 

مشخصات مسئول آزمایشگاه:

 

نام خانوادگی

نام

پست سازمانی

رشته تحصیلی و مدرک

تلفن تماس

ناظمی

ابوالفضل

کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی زیست شناسی

 

 


نام آزمایشگاه:سایت هواشناسی                                                                      کد ازمایشگاه:181502005

 

گروه آموزشی

نوع کاربری

رشته های مرتبط

ظرفیت و مساحت

واحد های عملی

کشاورزی

آزمایشگاه

علوم دامی-زراعت و اصلاح نباتات

15 نفر-681 متر

هوا و اقلیم شناسی

 

مشخصات مسئول آزمایشگاه:

 

نام خانوادگی

نام

پست سازمانی

رشته تحصیلی و مدرک

تلفن تماس

عشرتی

محمدرضا

کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی علوم دامی

 

 

نام آزمایشگاه:باغ تحقیقاتی                                                                            کد ازمایشگاه:181502029

 

گروه آموزشی

نوع کاربری

رشته های مرتبط

ظرفیت و مساحت

واحد های عملی

کشاورزی

کارگاه

زراعت

15 نفر-150000 متر

 

 

مشخصات مسئول آزمایشگاه:

 

نام خانوادگی

نام

پست سازمانی

رشته تحصیلی و مدرک

تلفن تماس

عشرتی

محمدرضا

کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی علوم دامی

 

 


نام آزمایشگاه:مزرعه آموزشی و تحقیقاتی                                                                  کد ازمایشگاه:181502028

 

گروه آموزشی

نوع کاربری

رشته های مرتبط

ظرفیت و مساحت

واحد های عملی

کشاورزی

کارگاه

زراعت

15 نفر-260000 متر

 

 

مشخصات مسئول آزمایشگاه:

 

نام خانوادگی

نام

پست سازمانی

رشته تحصیلی و مدرک

تلفن تماس

عشرتی

محمدرضا

کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی علوم دامی

 

 

نام آزمایشگاه:گلخانه آموزشی                                                               کد ازمایشگاه:181502027

 

گروه آموزشی

نوع کاربری

رشته های مرتبط

ظرفیت و مساحت

واحد های عملی

کشاورزی

کارگاه

گیاه شناسی

15 نفر-300 متر

 

 

مشخصات مسئول آزمایشگاه:

 

نام خانوادگی

نام

پست سازمانی

رشته تحصیلی و مدرک

تلفن تماس

عشرتی

محمدرضا

کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی علوم دامی

 

 


نام آزمایشگاه:کارگاه باغبانی                                                                 کد ازمایشگاه:181502025

 

گروه آموزشی

نوع کاربری

رشته های مرتبط

ظرفیت و مساحت

واحد های عملی

کشاورزی

کارگاه

امورزراعی

15 نفر-45 متر

باغبانی عمومی

 

مشخصات مسئول آزمایشگاه:

 

نام خانوادگی

نام

پست سازمانی

رشته تحصیلی و مدرک

تلفن تماس

عشرتی

محمدرضا

کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی علوم دامی

 

 

نام آزمایشگاه:اصول بهداشت دام                                                           کد ازمایشگاه:181502023

 

گروه آموزشی

نوع کاربری

رشته های مرتبط

ظرفیت و مساحت

واحد های عملی

کشاورزی

آزمایشگاه

دامپزشکی

15 نفر-50 متر

 

 

مشخصات مسئول آزمایشگاه:

 

نام خانوادگی

نام

پست سازمانی

رشته تحصیلی و مدرک

تلفن تماس

عشرتی

محمدرضا

کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی علوم دامی

 

 


نام آزمایشگاه:گوسفند داری                                                                  کد ازمایشگاه:181502024

 

گروه آموزشی

نوع کاربری

رشته های مرتبط

ظرفیت و مساحت

واحد های عملی

کشاورزی

آزمایشگاه

دامپروری

20 نفر-884 متر

پرورش گوسفند-اصول معاینه دام-اصول بهداشت-بیماریهای دام

 

مشخصات مسئول آزمایشگاه:

 

نام خانوادگی

نام

پست سازمانی

رشته تحصیلی و مدرک

تلفن تماس

عشرتی

محمدرضا

کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی علوم دامی

 

 

نام آزمایشگاه:گاوداری                                                                کد ازمایشگاه:181502017

 

گروه آموزشی

نوع کاربری

رشته های مرتبط

ظرفیت و مساحت

واحد های عملی

کشاورزی

کارگاه

دامپروری-زراعت و اصلاح دام

20نفر-1408متر

پرورش گاو شیری-اصول جراحی-اصول معاینه-دامپروری عمومی-رفتار شناسی دام

 

مشخصات مسئول آزمایشگاه:

 

نام خانوادگی

نام

پست سازمانی

رشته تحصیلی و مدرک

تلفن تماس

عشرتی

محمدرضا

کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی علوم دامی

 

 


نام آزمایشگاه:ماشین آلات کشاورزی                                                               کد ازمایشگاه:181502004

 

گروه آموزشی

نوع کاربری

رشته های مرتبط

ظرفیت و مساحت

واحد های عملی

کشاورزی

کارگاه

زراعت و اصلاح نباتات

15 نفر-80متر

ماشین الات کشاورزی-ماشین الات تهیه زمین-ماشین الات برداشت

 

مشخصات مسئول آزمایشگاه:

 

نام خانوادگی

نام

پست سازمانی

رشته تحصیلی و مدرک