فرم در خواست مجوز و شرکت اعضای هیات علمی در سمینارهای علمی خارج از کشور