طرح های پژوهشی

دفترطرحهای پژوهشی
مسئول: خانم مهندس آزادیان

۱- بررسی طرح‌های اولیه (فرم صفر) توسط چک لیست و تشکیل پرونده، اعلام نتایج بررسی طرح‌های اولیه، گزارشات دوره‌ای وگزارش نهایی در شورای پژوهشی به اساتید محترم، ارسال گزارشات دوره‌ای و گزارش نهایی به همراه مستندات به منطقه و سازمان جهت داوری براساس میزان بودجه طرح و پیگیری تاییدیه داوری در شورای پژوهشی

۲- اطلاع رسانی به اساتید جهت تمدید طرح، عقد قرار داد، اخذ تعهد، علی الحسابها، حق نظارت، حق داوری طرح وتسویه حساب

۳- ارسال گزارش نهایی مجلد شده و CD به منطقه

۴- ارسال داوری طرح به اساتید خارج ازطریق ایمیل و نامه و پیگیری، ارجاع داوری طرح‌های ارسالی از منطقه و واحدها به اساتیدواحد و ارسال داوری به منطقه و واحدها، اعلام خاتمه طرح

۵- تشکیل شناسنامه طرح، ثبت اطلاعات طرح‌ها در سیستم کدینگ طرح در سایت جامع اطلاعات و آمار

 

 

مراحل تصویب تا خاتمه طرح پژوهشی

۱- دریافت فرم صفر (فرم پیشنهاد طرح پژوهشی) از سایت دانشگاه حوزه معاونت پژوهشی و ارائه طرح به صورت تایپ شده توسط عضو هیأت علمی واحد به دفتر معاونت پژوهش و فناوری واحد

۲- در صورتیکه برآورد هزینه اجرای طرح کمتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد، طرح در جلسه شورای پژوهشی واحد مطرح و در صورت تأیید اولیه، جهت داوری به یک داور متخصص ارجاع می‌گردد.

۳- در صورتیکه برآورد هزینه اجرای طرح بالاتر از ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد، در جلسه شورای پژوهشی واحد طرح و در صورت تأیید اولیه، جهت تصویب به سازمان مرکزی ارسال خواهد شد. سازمان تیجه داوری طرح را در صورت تأیید، به واحد ابلاغ خواهد کرد

۴- در هر دو صورت بعد از تأیید داور قرارداد طرح با مجری منعقدمی گرددو فرم تعهدات مجری بنا به رویکرد طرح و مطابق با فرم صفر پیشنهادی از مجری اخذ می‌شود بعد از عقد قرارداد مجری با ارائه فرم علی الحساب ۳۵ درصد از هزینه طرح را دریافت می‌دارد.

۵- اگر هزینه طرح داخلی بالای ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد ناظر طرح توسط شورای پژوهشی انتخاب و به مجری طرح معرفی می‌شود. مجری بایست فرم گزارشات دوره‌ای و فرم گزارشات نهایی به همراه گزارش دوره ا ی (شامل ۳ فصل اول بدون نتیجه گیری وبحث) و یا نهایی (۵ فصل کامل شبیه پایان نامه) را طبق جدول زمان بندی اعلام شده در فرم صفر برای ناظر ارسال کرده و نتیجه را برای بررسی به شورای پژوهشی واحد ارائه دهد.

۶- در مواردی که طرح ناظر ندارد مجری گزارشات دوره‌ای و نهایی را به شورای پژوهشی واحد ارائه می‌دهد. شورا گزارشات دوره‌ای را به صورت داخلی بررسی کرده و نتیجه را به مجری از طریق نامه اعلام می‌کند و مجری می‌تواند ۴۰ درصد مبلغ طرح را دریافت نماید و گزارشات نهایی را نیز به داور خارجی ارائه می‌نماید

۷-. اعلام خاتمه طرح در صورتی که طرح در واحد تصویب شده باشد بعد از انجام تعهدات مجری صورت می‌گیرد و به مجری اعلام می‌گردد.

چنانچه در طرح پژوهشی مجری اقلام غیر مصرفی منظور کرده باشد بایست عین موارد ذکر شده را همراه فاکتورهای مربوط به انبار دانشگاه تحویل داده و برگه تحویل اقلام مذکور را به کارشناس طرح برای آغاز فرایند تسویه طرح تحویل دهد. در غیر اینصورت معادل ریالی آن از مبلغ تسویه طرح کسر می‌گردد. مجری طرح باید ۲ عدد CD گزارش نهایی و ۳ جلد صحافی شده گزارش نهایی را به کارشناس پژوهش تحویل دهد. مجری برای دریافت ۲۵ درصد باقیمانده هزینه طرح فرم تسویه حساب را دریافت و ارائه می‌نماید. در طرح‌هایی که مرجع تصویب کننده سازمان است (طرح‌های بالای ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) بعد از بررسی گزارشات دوره‌ای و نهایی توسط ناظر ا نسخه از گزارشات جهت تأیید نهایی به سازمان ارسال می‌گردد. بدیهی است اعلام خاتمه طرح در این مرحله نیز با انجام تعهدات مجری امکان پذیراست.